Open Innovation

Nền tảng Đổi mới Mở (OIP) là một nền tảng trực tuyến giúp Chủ sở hữu vấn đề (doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, chính phủ) tìm ra giải pháp hiệu quả cho các vấn đề hiện tại của họ bằng cách kết nối họ với Người giải quyết vấn đề (nhóm khởi nghiệp

Đối tượng tham gia

Mọi cá nhân và nhóm

Mọi tổ chức do cá nhân

Mọi vùng miền

Quy trình tham gia

Nhà đầu tư

1

Eget aliquam sapien.

Gravida eget id nunc placerat diam non.

2

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Gravida eget id nunc placerat diam non.

3

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Gravida eget id nunc placerat diam non.

4

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Gravida eget id nunc placerat diam non.

5

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Nhà cung cấp giải pháp

1

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Gravida eget id nunc placerat diam non.

2

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Gravida eget id nunc placerat diam non.

3

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Gravida eget id nunc placerat diam non.

4

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Gravida eget id nunc placerat diam non.

5

Gravida eget id nunc placerat diam non.

Gravida eget id nunc placerat diam non.